Habitat Zamanı

1976

HABİTAT I Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı

1976 yılında Kanada’nın Vancouver kentinde “Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Konferansı – HABİTAT I ” toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda özellikle kalkınma yolundaki ülkelerin karşılaştıkları kentleşme ve konut sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilmek ve yerleşme / iskan konularında uluslararası çapta işbirliği ve eşgüdüm sağlayabilmek amacıyla Birleşmiş Milletler Örgütünün içerisinde uzmanlaşacak bir “merkez” oluşturulması fikri yaygın kabul görmüş ve hemen akabinde BM Genel Kurulunun 19 Aralık 1977 tarih ve 32/167 sayılı kararı ile “Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Merkezi (Habitat)” ve “Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Komisyonu (UNCHS)” kurulmuştur.

1992

BM Çevre ve Kalkınma Konferansı – Rio Yeryüzü Zirvesi

1992 Rio Yeryüzü Zirvesi’nde “sürdürülebilir kalkınma”, tüm insanlığın 21. yüzyıldaki ortak hedefi olarak benimsenmiş ve bu doğrultuda, 21. yüzyılda çevre ve kalkınma sorunlarıyla başa çıkılmasına ve sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşılmasına yönelik ilkeleri ve eylem alanlarını ortaya koyan “Gündem 21” başlıklı Eylem Planı, Zirve’nin temel çıktısı olarak, BM üyesi ülkelerce kabul edilmiştir.

1995

BM Sosyal Kalkınma Zirvesi

Zirve, etik, sosyal, politik ve ekonomik zorunluluk olarak kendini yoksulluğu ortadan kaldırmaya adayan 117 devlet ve hükümet başkanını bir araya getirdi. Temel insan ihtiyaçlarının karşılanması, ekonomik ve sosyal eşitsizliğin azaltılması ve sürdürülebilir geçim kaynaklarının sağlanması için diğer konferanslarda alınmış olan kararların, daha tutarlı ve bütünsel bir plana entegre edilmesi benimsendi.

1996

BM İstanbul Habitat II Konferansı, Kent Zirvesi

Türkiye’de Gündem 21 uygulamaları, Habitat II İstanbul ile eşzamanlı olarak başlamıştır ve yerel yönetimlerce benimsenmeye başlanmıştır.

1997

Habitat II ve Gündem 21 Kararları’nın Hayata Geçirilmesi için Gençlik Derneği Kuruldu

11 Nisan 1997 yılında bir grup aktivist bir araya gelerek Habitat II ve Gündem 21 Kararları’nın Hayata Geçirilmesi için Gençlik Derneği’ni kuruldu.

1997

Sürdürülebilir Temiz Enerji Yayınları

Biyokütle, Geçmişten Bugüne Enerji Kullanımı, Güneş Pilleri, Güneşimizi Tanıyalım, Güneş Mimarlığı, Jeotermal Enerji, Rüzgar Enerjisi ve Hidrojen Enerjisi konularını ele alan 8 farklı kitapçık hazırlandı.

1997

Türkiye Yerel Gündem 21 Programı Başladı

Önemli bir yerel demokratikleşme programı olan Türkiye Yerel Gündem 21 Programı, genel olarak sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılımını ve yerel yatırımları etkilemelerini hedefledi. 2001 yılına gelindiğinde farklı kentlerdeki Gençlik Meclisleri aralarında ulusal düzeyde bir iletişim ağı oluşturmuş ve bu birliktelik 19 Mayıs 2004 tarihinde 77 ilden 306 gençlik delegesinin katılımıyla TBMM tören salonunda gerçekleştirilen törenle Ulusal Gençlik Parlamentosu’na (UGP) dönüştü.

1998

Dernek “Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği” İsmini Aldı

1998 yılında yapılan genel kurul ile  Dernek adını “Habitat ve Gündem 21 Gençlik Derneği” olarak değiştirmiştir.

1999

BM İnsan Yerleşimleri Komisyonu

1996 İstanbul Habitat II Kent Zirvesi’nde üye ülkelerce kabul edi- len Habitat Gündemi’nin yerel düzeyde uygulanması amacıyla, bir Elkitabı hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar çerçevesinde hazırlanan “Habitat Yerel Eylem Planlaması Ortaklar Elkitabı” Mayıs 1999’da Nairobi’de düzenlenen BM İnsan Yerleşimleri Komisyonu 17. Oturumu’nda üye ülkeler tarafından kabul edilmiştir.

1999

Deprem Bölgesinde Gençlik Evleri ve Korumacı Aile Kampanyası

Korumacı Aile Kampanyası, deprem felaketiyle birlikte eğitim görme olanaklarını kaybetmiş lise ve üniversite öğrencisi gençlerimize Korumacı Aile aracılığıyla eğitim bursu sağlamak amacındadır. Depremde ebeveynlerinden birini veya her ikisini, dolayısıyla da eğitim olanaklarını kaybetmiş ya da işçi, emekli gibi dar gelirli ebeveynlere sahip olup depremin yol açtığı maddi zararlarla zaten kısıtlı olan olanakları da kalmamış gençler, kampanyanın öncelikli hedef kitlesini oluşturmaktadır.

2000

BM Binyıl Kalkınma Hedefleri

2000 yılında, 189 ülke bireyleri aşırı yoksulluktan ve diğer pek çok yoksunluktan kurtarmak için bir söz verdi. Bu söz ile birlikte sekiz Binyıl Kalkınma Hedefi belirlendi.

2001

Güneydoğu Anadolu Gençlik için Sosyo-Ekonomik Gelişim Programı

Güneydoğu Anadolu Gençlik için Sosyal Gelişim Programı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yetersiz öğretim ve mesleki eğitim olanakları, yüksek düzeyde işsizlik, sosyal ve kültürel etkinliklerin ve boş zamanları değerlendirme mekanlarının yetersizliği gerekçeleri ile Mayıs 2001 ve Ağustos 2006 tarihinde yürütülmüştür.

2002

Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi - Johannesburg

Türkiye Yerel Gündem 21 uygulaması dünyada En iyi Yerel Gündem 21 Uygulama Ödülü'nü aldı.

2003

Ulusal Gençlik Parlamentosu (UGP)

Habitat Derneği'nin sekreteryalığında uygulamaya konan Ulusal Gençlik Parlamentosu Türkiye’de gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımı ve bu anlamda bütüncül bir gençlik politikasının geliştirilmesi sürecine katkı sağlamak hedefiyle kuruldu. Ülke genelindeki Gençlik Meclisleri 19 Mayıs 2004 tarihinde bir araya gelerek TBMM’de gerçekleştirilen törenle Ulusal Gençlik Parlamentosu’nun (UGP) kuruluşunu ilan etti.

2005

Geleceğini Tasarla Programı

Geleceğini Tasarla Programı, genç gönüllülerin kendi bilgi teknolojileri uzmanlığını akran eğitimi yöntemiyle kitlelere yaygınlaştırmayı, online ve yüz yüze eğitimler aracılığıyla gençlerin kişisel gelişimlerini ve kapasitelerini geliştirilmesini desteklemeyi, İnternet Girişimciliği ve İnternet güvenliği konusunda gençler arasındaki farkındalığın arttırılmasını hedeflemektedir.

2005

Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak Projesi

Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak Projesi, Türkiye’de sayısal uçurumun kapatılması, bilgisayar okur-yazarlığı oranının arttırılması ve gençlik istihdamının desteklenmesi hedefi doğrultusunda hayata geçirildi. Özellikle dezavantajlı gençlerin kapasitelerinin Avrupalı gençler standardına yükseltilmesini hedefleyen proje ile Türkiye’de bilgi teknolojileri sektöründeki kalifiye eleman açığının kapatılması da hedeflenir.

2005

İyi Uygulama Örneği

Geleceğini Tasarla Programı 2005 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından iyi uygulama örneği olarak gösterildi.

2005

Hayata Artı Projesi Başladı

Türkiye çapında gençlik kalkınma projelerini desteklemek için Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Coca-Cola Türkiye’nin oluşturduğu, uygulama çalışmalarını Habitat için Gençlik Derneği’nin yürüttüğü Hayata Artı Gençlik Fonu, kamu, sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilen uluslararası düzeydeki en uzun süreli ve en büyük gençlik fonu olarak uygulamaya başlatılmıştır.

2005

Seçilmek İstiyorum Kampanyası

Seçilmek İstiyorum kampanyasıyla milletvekili seçilme yaşı 30’dan 25’e indirilmesine dair Anayasa değişikliği kabul edildi.

2006

Dernek "Habitat için Gençlik Derneği" İsmini Aldı

2007

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu / Genç Girişimciler Kurulu

2009

Paramı Yönetebiliyorum Projesi

2011

Dernek "Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği" İsmini Aldı

2011

Bilişimde Kadın Meclisleri Birbirini Eğitiyor Kadın Hareketi

2015

Dernek "Habitat Derneği" İsmini Aldı

2015

Kodlama Odaklı Projeler

2017

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) ile Sosyo-Ekonomik Kalkınma Programı

2019

Facebook İstasyon

2020

Bölgesel İstasyonlar (Topluluk Merkezleri)

2020

GEN Türkiye

2022

GEN Campus Denizli