Kurum Politikamız

Habitat Derneği birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan, partner, paydaş ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler.  Cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere politika belgesinde yer alan amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

1. Amaç

Bu politikanın amacı, insanları, özellikle çocukları, risk altındaki yetişkinleri ve yardım yararlanıcılarını, Habitat Derneği ile temas etmelerinden kaynaklanan herhangi bir zarardan korumaktır. Bu zararlar aşağıdaki gibidir;

 • Habitat ile ilişkili personel veya personelin davranışı
 • Habitat programlarının ve faaliyetlerinin tasarımı ve uygulanması

Politika, Habitat’ın taahhütlerini ortaya koymakta ve personeli ve ilgili personeli[1], koruma politikasına ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirmektedir.

Bu politika aşağıdaki hususları kapsamaz:

 • İşyerinde Cinsel taciz – bu konu Habitat Derneği İK Politikası altında ele alınır.
 • Habitat veya ilgili personel tarafından işlenmeyen daha geniş topluluktaki endişelerin korunması

2. Koruma Nedir?

Koruma, insanların sağlığını, refahını ve insan haklarını korumak ve zarar, istismar ve ihmalden arınmış yaşamalarını sağlamak anlamına gelir.

Sektörümüzde, çocuklar ve risk altındaki yetişkinler de dahil olmak üzere insanları, personelimizle veya programlarımızla temas kurmaktan kaynaklanan zararlardan korumaya çalışmaktayız. Koruma ile ilgili diğer tanımlar aşağıdaki terimler listesinde verilmiştir.

3. Kapsam

 • Habitat’ın bünyesindeki sözleşmeli tüm personel
 • Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Habitat ile ilgili iş veya ziyaretlerde bulundukları sırada ilişkili personel; danışmanlar; gönüllüler; yükleniciler(iş ortakları); gazeteciler, ilham verenler, ünlüler ve politikacılar da dahil olmak üzere program ziyaretçileri

4. Politika Bildirimi

 • Habitat’ın bünyesindeki sözleşmeli tüm personel
 • Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Habitat ile ilgili iş veya ziyaretlerde bulundukları sırada ilişkili personel; danışmanlar; gönüllüler; yükleniciler(iş ortakları); gazeteciler, ilham verenler, ünlüler ve politikacılar da dahil olmak üzere program ziyaretçileri

Telefon      : 0212 265 33 14

E-posta      :  etik@habitatdernegi.org

Habitat önleme, raporlama ve yanıt olarak üç aşamalı bir koruma taahhüt eder.

5. Engelleme

5.1. Habitat’ın Sorumlulukları

Habitat;

 • Personelinin, bu politikadaki sorumluluklarına aşina olduğundan ve sorumluluklarını bildiğinden emin olur.
 • Tüm programlarını ve faaliyetlerini, insanları Habitat ile temas etmelerinden kaynaklanabilecek herhangi bir zarar riskinden koruyacak şekilde tasarlamaya ve taahhüt etmeye çalışır.
 • Personel ve ilgili personeli işe alınırken, yönetirken ve yerleştirirken sıkı koruma prosedürlerine tabi tutulur.
 • Personelin organizasyondaki rolleriyle orantılı bir düzeyde koruma konusunda eğitim almalarını sağlar.
 • Koruma Politikası doğrultusunda gelen raporların derhal ve gerekli sürece göre takip edilmesini sağlar.
5.2. Çalışanların Sorumlulukları
5.2.1. Çocukların Güvenliği

Habitat çalışanları ve bağlı bulunan personelleri;

 • 18 Yaşından küçük bireylerle evlenemezler.
 • Çocukları sömüremez ve istismarda bulunamazlar.
 • Çocuklara fiziksel, duygusal ya da psikolojik şiddet uygulayamazlar.
 • Çocuk işçi çalıştıramazlar, çocukların ticari olarak sömürülecekleri faaliyetlerde bulunamazlar
5.2.2. Yetişkin Güvenliği

Habitat çalışanları ve bağlı bulunan personelleri;

 • Yetişkinlere karşı istismarda bulunamaz ve yetişkinleri sömüremezler
 • Yetişkinlere karşı fiziksel, duygusal, psikolojik şiddette bulunamazlar
5.2.3. Cinsel İstismar ve İstismara Karşı Koruma

Habitat çalışanları ve bağlı bulunan personelleri;

 • Cinsel birliktelik karşılığında para, istihdam, mal veya hizmet alışverişinde bulunamazlar
 • Habitat’ın yardım sağladığı bireyler üzerinde güçlerini kullanarak cinsel birliktelik kuramazlar

Ek olarak Habitat çalışanları ve bağlı bulunan personelleri;

 • Koruma Politikası ihlallerini önleyen ve Koruma Politikası’nın uygulanmasını teşvik eden bir ortam yaratmaya ve sürdürmeye katkıda bulunmak,
 • Bir Habitat personeli veya ilgili personelin Koruma Politikası ihlaline ilişkin endişe veya şüphelerini uygun personele bildirmek

zorundadırlar.

6. Raporlama

6.1. Güvenlik ihlali nasıl bildirilir

Güvenlikle ilgili endişesi veya şikayeti olan personel hemen bunu bağlı bulunduğu güvenlik yöneticisine bildirmekle yükümlüdür. Eğer personel bağlı bulunduğu güvenlik yöneticisine şikayeti bildirmek istemiyorsa ( örneğin yöneticinin bunu ciddiye almayacağını düşünüyorsa) bunu her hangi yakın bir personele bildirebilir örneğin başka bir üst düzey yöneticiye ya da insan kaynaklarına.

7. Geri Bildirim

Habitat, politika ve prosedüre  ve yasal yükümlülüklere göre raporların ve endişelerin korunmasını takip ederek, politika ihlalinde bulunan personele uygun disiplin önlemlerini uygulayacaktır.

Habitat, resmi bir iç yanıtın (iç soruşturma gibi) yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, personelin veya ilgili personelin neden olduğu zararlardan kurtulanlara destek sağlayacaktır.  Destekle ilgili alınacak kararlar mağdur tarafından yönetilecektir.

8. Gizlilik

Gizliliğin, koruma endişeleri ile uğraşırken sürecin her aşamasında muhafaza edilmesi esastır. Endişe ve sonraki vakıa yönetimi ile ilgili bilgiler ihtiyaç halinde paylaşılmalı ve her zaman güvenli tutulmalıdır.

8.1. İlgili Metinler
 • Davranış Kuralları
 • İk Politikası
 • Şikayet Politikası
 • Raporlama ve yanıt prosedürleri
 • Personel alımında koruma prosedürleri

Uygun olan diğer politikalar

9. Terimler Listesi

9.1. Yardımdan Yararlananlar

Habitat programından doğrudan mal veya hizmet alanlar.  İktidarın kötüye kullanılmasının, STK’nın hizmet ettiği daha geniş topluma da uygulanabileceğini ve aynı zamanda bir güç konumunda olma algısını vererek sömürüyü de içerebileceğini unutmayın.

9.2. Çocuk

18 yaşının altındakiler

9.3. Zarar

Psikolojik, fiziksel ya da özlük haklara yönelik her hangi bir ihlal

9.4. Psikolojik Zarar

Kötü isim çağrısı, sürekli eleştiri, küçümseme, kalıcı utanç, hücre hapsi ve izolasyon gibi aşağılayıcı ve aşağılayıcı muamele de dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) duygusal veya psikolojik istismar

9.5. Cinsel sömürü ve istismara karşı koruma (PSEA)

İnsani ve kalkınma topluluğu tarafından, etkilenen nüfusun personel veya ilgili personel tarafından cinsel sömürünün ve bunun kötüye kullanılmasının önlenmesine atıfta bulunmak için kullanılan terimdir. Terim, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Cinsel Sömürüye ve İstismara Karşı Korunması İçin Özel Önlemler Bülteninden türemiştir. (ST/SGB/2003/13)

9.6. Koruma

Koruma tabiri, insan sağlığını, refahını ve haklarını korumak, kişilerin zarar, istismar ve ihmalden arınmış yaşamalarını sağlamak anlamına gelir.

Bizim sektörümüzde, çocuklar ve risk altındaki yetişkinler de dahil olmak üzere bireyleri, personelimizle veya programlarımızda kurduğumuz temastan kaynaklanan zararlardan korumak anlamına gelmektedir. Donör tanımı aşağıdaki gibidir:

Koruma, özellikle cinsel sömürü, istismar ve tacizin meydana gelmesini önlemek, insanları, özellikle savunmasız yetişkinleri ve çocukları bu zarardan korumak ve zarar meydana geldiğinde uygun şekilde cevap vermek için tüm makul adımları atmak anlamına gelir. Bu tanım, değerlerimizi ilkelerimizi ve kültürümüzü şekillendirir. Söz konusu koruma herhangi bir olası ya da gerçekleşmiş özellikle cinsel amaçlı saldırılara karşı bireylerin zarar görmesinin önlenmesine ve bunlara yanıt verilmesine özel önem verir.

Koruma, programlarımız, ortaklarımız ve personelimiz arasında tutarlı ve istisnasız olarak uygulanır.

Bu koruma, tüm zarar, sömürü ve kötüye kullanım risklerini proaktif olarak tespit etmeyi, önlemeyi ve riskler gerçekleştiğinde müdahale, raporlama ve öğrenme için olgun, hesap verebilir ve şeffaf sistemlere sahip olmayı gerektirir. Bu sistemler bireyi kurtarma yaklaşımlı olmalı ve aynı zamanda suç kanıtlanana kadar suçlananları korumalıdır.

Koruma, bu programlardan yararlanıcıları ve yine bunlardan etkilenen kişileri her şeyin merkezine koyar.

9.7. Cinsel İstismar

‘Cinsel istismar ‘ terimi, ister zorla ister eşitsiz veya zorlayıcı koşullar altında olsun, gerçek ve tehdit altındaki kişiye karşı gerçekleşen cinsel nitelikteki fiziksel saldırı anlamına gelir.

9.8. Cinsel Sömürü

“Cinsel sömürü” terimi, başkalarının cinsel sömürüsünden parasal, sosyal veya politik olarak yararlanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, cinsel amaçlar için, bir güvenlik açığı oluşması, farklı güç veya güven konumunun kötüye kullanılması veya bunlara teşebbüs edilmesi anlamına gelir. Bu tanım, insan ticareti ve modern köleliği de içerir.

9.9. Mağdur

Sömürülen veya istismar edilen kişidir. “Mağdur” terimi genellikle “kurban” ifadesini tanımlarken kullanılır, çünkü güç, esneklik ve hayatta kalma kapasitesi anlamına gelir, ancak bireyin kendini nasıl tanımlamak istediği kendi seçimidir.

9.10. Risk Altındaki Yetişkin

Bazen savunmasız yetişkin olarak da adlandırılır. Zihinsel ya da diğer sakatlık sebepleri ile yaş ya da hastalık nedeniyle bakıma ihtiyacı olan ya da olabilecek bir kişi; ve kendisine bakamayan ya da kendisini önemli zararlara ya da sömürüye karşı koruyamayan kişidir.

İK YAKLAŞIMIMIZ

Habitat Derneği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için dijital dönüşüm, kapyasıcı ve sürdürülebilir büyüme ve girişimcilik olmak üzere üç alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu programlar altında çok paydaşlı ortaklıklarla bütün Türkiye’de ve komşu ülkeler ile Avrupa bölgesinde projeler uygulamakta, küresel süreçleri takip ederek bilgi akışı ve etkileşimi kolaylaştırarak, politika belgelerine katkı koymakta ve gönüllülük kültürünü yaymaktadır.

İNSAN KAYNAKLARI VE İŞE ALMA SÜRECİ

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız
Habitat, kuruluşundan bu yana çalışmalarında yeni yöntemler, yenilikçi çalışma modelleri ve ortamları ile dinamik ve genç yapısı sayesinde alanında fark yaratmayı hedeflemektedir.

 

 

AMAÇ
Habitat Derneği’nin gerekli, nitelikli ve istenilen sayıda insan kaynağının oluşturulması, personelin gerekli ve sürekli olarak eğitilmesinin sisteminin kurulmasıdır.

 

KAPSAM
Bu prosedür İnsan Kaynakları Yönetimi’ne yönelik, personel talep etme, seçme, işe alım, oryantasyon, gerekli eğitimler, performans değerlendirmesi, işten ayrılma, idari işler ve faaliyetleri kapsar.

Ayrıca yasalara göre çalışanın ve Habitat’ın haklarını koruyan uygulamalar geliştirerek derneğin misyon, vizyon ve değerlerine uygun personel ve çalışma ortamı sağlamak ve Habitat çalışmalarına uygun kişilerin, doğru zamanda doğru göreve yerleştirilmesi, gerekli ise görev değişikliklerine gidilmesini sağlamak da bu prosedürün kapsamındadır.

 

SORUMLULUKLAR
Bu prosedürün yürütülmesi ve takibi İnsan Kaynakları ekibi sorumluluğundadır.

 

UYGULAMA

 

Personel İhtiyacının Tespiti

 • İş yükü artışı,
 • Yeni geliştirilen projeler, ortaklıklar
 • İşten ayrılmalar
 • Çalışma alanı değişiklikleri
 • Emeklilik, Ölüm, Maluliyet

 

İş başvurusu ve Seçme
Ortaya çıkan personel ihtiyacı; ilgili proje koordinatörü tarafından Personel Talep Formu oluşturularak İK birimine iletilir, İK biriminin uygun bulması durumunda yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu formu değerlendirir ve onayı ile işe alım süreci başlatılır.

İhtiyaca uygun personel aşağıdaki yöntemler ile araştırılır:
Öncelikle varsa daha önceden ik@habitatdernegi.org adresinden alınmış başvurular değerlendirilir.

İhtiyaca uygun olarak hazırlanan iş başvuru formu ile https://www.habitatdernegi.org/ik adresinden başvurular alınır.

İlgili İK siteleri vasıtasıyla uygun adaylar veri tabanlarında aranır, uygun bulunanlar değerlendirmeye alınır.

Gizlilik ilkelerine ters düşmemek şartı ile aranan personel özellikleri ile yakın çevreye bildirilir.

 

Personel Seçimi ve Mülakat
Gelen başvurular ilgili Proje Koordinatörü tarafından elenerek uygun bulunan adaylar Habitat iK ekibi ile birlikte değerlendirilir ve nihai adayların listesi çıkartılarak adaylar mülakata çağırılır.

Yapılan Mülakat sonucunda Aday Değerlendirme Formu doldurulur ve elemeyi geçen adaylar için referans kontrolü yapılır.

Seçilen aday ve/veya adayların bilgi ve listesi yönetim kuruluna verilir. Yönetim kurulunun onayının ardında ilgili adayların işe alım süreci başlatılır.

 

İşe Alım İşlemleri
İşe alınmasına karar verilen adaya işe kabul edildiği, işe başlama tarihi ve gerekli evraklar Habitat iK ekibi tarafından bildirilir. Aday işe başlamadan önce bu evrakları eksiksiz hazırlamakla ve Habitat iK ekibine teslim etmekle yükümlüdür.

Evraklarını hazırlayan ve Habitat iK ekibine teslim eden adayın yasal işe giriş işlemleri tamamlanır ve işe başlatılır. Aynı gün özlük dosyası oluşturulur.

 

Oryantasyon Eğitimi
İşe yeni başlayan çalışanın, işyerine ve görevine kısa zamanda uyum sağlaması için en kısa sürede oryantasyon eğitimi verilir.

Oryantasyon programında Habitat Derneğinin kısa tanıtımı, organizasyon yapısı, çalışanların uymaları gereken kurallar ve çalışma esasları, çalışanın görevi ile ilgili konuların aktarımı yapılır.

Habitat iK ekibinin belirleyeceği konularda eğitimler düzenlenir ve belirlenen personellerin bu eğitimleri alması Habitat iK ekibinin sorumluluğundadır.

 

Özlük Dosyası

 • Başvuru Formu
 • Özgeçmiş
 • Sağlık Raporu
 • İkametgâh
 • İş sözleşmesi
 • İşe giriş bildirgesi
 • Aylık zaman çizelgesi (Çalıştığı süre boyuncu aylık doldurulur.)

 

Personel Talep Formu

 • Seyahat engelinin bulunmaması
 • Askerliğini tamamlamış veya en az 3 yıllık tecilli
 • Tercihen İngilizce bilmesi
 • Tercihen Sivil Toplum Kuruluşu çalışmalarında deneyim sahibi olmak
 • Öğrenmeye açık
 • Öz güven sahibi
 • Ekip çalışmasında uyumlu

 

Çalışan Profilimiz

 • Ekip çalışmasında uyumlu
 • Adalet duygusu ile hareket eden
 • Özgüven sahibi
 • Barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı,
 • İnsan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen
 • Yenilikçi, dinamik, toplumsal sorunlara duyarlı, idealist,

 

Öğrenim durumu
Personelin çalışacağı göreve göre değişiklik göstermektedir.

 

Performans Değerlendirme Sistemimiz

Performans değerlendirmesi hem Habitat çalışmalarını hem de personelin kendisini ileri taşıyabilecek, ölçümlenebilir ve somut hedeflerin üst seviyede belirlenmesi ve dönemler halinde objektif olarak değerlendirilmesi ve ilgili birime raporlanması esasına dayanır.

 

Çalışma Saatleri

Çalışmalarımız aksi bir karar alınmadıkça hafta içi 10:00-18:00 arasındadır. Günlük toplam 8 saat ile sınırlıdır.

Hafta sonları mesai dışındadır. Ancak proje çalışmaları, toplantı vs gibi sebeplerle hafta sonu çalışan personel haber vermek suretiyle izleyen hafta içi bir gün izin kullanabilmektedir.
Yıl içerisinde 5 defadan fazla raporsuz izin isteyen personelin işe gelmediği gün sayısı yıllık izinden düşer.

 

Ücret Politikası & Ücret sistemi
Habitat ücret politikası olarak; geliştirilen proje dokümanlarına uygun ve bir Sivil Toplum kuruluşu olmanın gerekliliği olarak harcanacak olan her bir kuruşun doğru ve amacına uygun olarak kullanılmasına yönelik iyi bir planlama ile yönetim kurulunca belirlenir.

Ücretler, bireyler yerine görev bazlı ve performans değerlendirme sistemine uygun olarak değerlendirildiği gibi benzer pozisyondaki görevler için güncel piyasa karşılaştırılması da esas alınır.

Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi de yüksek ve düşük performanslı çalışanların objektif kriterlere göre tespit edilmesini sağlayarak, ödüllendirme sistemleri vasıtası ile bu amaca destek olmaktadır.

 

Tazminat Politikası
Kıdem ve ihbar tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlendiği şekilde, Habitat ile ilişiği kanununun tazminat ödenmesini öngördüğü gerekçelerle kesilen kişilere ödenir. Tazminatların hesaplanmasında, yine yasada düzenlendiği üzere, kişinin kıdemi, ücret ve sair hakları, yasal tazminat limitleri gibi kriterler göz önünde bulundurulur.