Kurum Politikamız

Habitat Derneği birlikte çalıştığı, hizmet verdiği bireylerin refahını korumaya, geliştirmeye ve onlar için güvenli alanlar yaratmaya kararlıdır; tüm çalışan, partner, paydaş ve gönüllülerinden bu taahhüdü gerçekleştirmelerini bekler.  Cinsel sömürü ve istismar, cinsel taciz, görevin kötüye kullanılması ve ayrımcılık başta olmak üzere politika belgesinde yer alan amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan davranışlar konusunda sıfır tolerans politikasına sahiptir.

1. Amaç

Bu politikanın amacı, insanları, özellikle çocukları, risk altındaki yetişkinleri ve yardım yararlanıcılarını, Habitat Derneği ile temas etmelerinden kaynaklanan herhangi bir zarardan korumaktır. Bu zararlar aşağıdaki gibidir;

 • Habitat ile ilişkili personel veya personelin davranışı
 • Habitat programlarının ve faaliyetlerinin tasarımı ve uygulanması

Politika, Habitat’ın taahhütlerini ortaya koymakta ve personeli ve ilgili personeli[1], koruma politikasına ilişkin sorumlulukları hakkında bilgilendirmektedir.

Bu politika aşağıdaki hususları kapsamaz:

 • İşyerinde Cinsel taciz – bu konu Habitat Derneği İK Politikası altında ele alınır.
 • Habitat veya ilgili personel tarafından işlenmeyen daha geniş topluluktaki endişelerin korunması

2. Koruma Nedir?

Koruma, insanların sağlığını, refahını ve insan haklarını korumak ve zarar, istismar ve ihmalden arınmış yaşamalarını sağlamak anlamına gelir.

Sektörümüzde, çocuklar ve risk altındaki yetişkinler de dahil olmak üzere insanları, personelimizle veya programlarımızla temas kurmaktan kaynaklanan zararlardan korumaya çalışmaktayız. Koruma ile ilgili diğer tanımlar aşağıdaki terimler listesinde verilmiştir.

3. Kapsam

 • Habitat’ın bünyesindeki sözleşmeli tüm personel
 • Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Habitat ile ilgili iş veya ziyaretlerde bulundukları sırada ilişkili personel; danışmanlar; gönüllüler; yükleniciler(iş ortakları); gazeteciler, ilham verenler, ünlüler ve politikacılar da dahil olmak üzere program ziyaretçileri

4. Politika Bildirimi

 • Habitat’ın bünyesindeki sözleşmeli tüm personel
 • Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Habitat ile ilgili iş veya ziyaretlerde bulundukları sırada ilişkili personel; danışmanlar; gönüllüler; yükleniciler(iş ortakları); gazeteciler, ilham verenler, ünlüler ve politikacılar da dahil olmak üzere program ziyaretçileri

Telefon      : 0212 265 33 14

E-posta      :  etik@habitatdernegi.org

Habitat önleme, raporlama ve yanıt olarak üç aşamalı bir koruma taahhüt eder.

5. Engelleme

5.1. Habitat’ın Sorumlulukları

Habitat;

 • Personelinin, bu politikadaki sorumluluklarına aşina olduğundan ve sorumluluklarını bildiğinden emin olur.
 • Tüm programlarını ve faaliyetlerini, insanları Habitat ile temas etmelerinden kaynaklanabilecek herhangi bir zarar riskinden koruyacak şekilde tasarlamaya ve taahhüt etmeye çalışır.
 • Personel ve ilgili personeli işe alınırken, yönetirken ve yerleştirirken sıkı koruma prosedürlerine tabi tutulur.
 • Personelin organizasyondaki rolleriyle orantılı bir düzeyde koruma konusunda eğitim almalarını sağlar.
 • Koruma Politikası doğrultusunda gelen raporların derhal ve gerekli sürece göre takip edilmesini sağlar.
5.2. Çalışanların Sorumlulukları
5.2.1. Çocukların Güvenliği

Habitat çalışanları ve bağlı bulunan personelleri;

 • 18 Yaşından küçük bireylerle evlenemezler.
 • Çocukları sömüremez ve istismarda bulunamazlar.
 • Çocuklara fiziksel, duygusal ya da psikolojik şiddet uygulayamazlar.
 • Çocuk işçi çalıştıramazlar, çocukların ticari olarak sömürülecekleri faaliyetlerde bulunamazlar
5.2.2. Yetişkin Güvenliği

Habitat çalışanları ve bağlı bulunan personelleri;

 • Yetişkinlere karşı istismarda bulunamaz ve yetişkinleri sömüremezler
 • Yetişkinlere karşı fiziksel, duygusal, psikolojik şiddette bulunamazlar
5.2.3. Cinsel İstismar ve İstismara Karşı Koruma

Habitat çalışanları ve bağlı bulunan personelleri;

 • Cinsel birliktelik karşılığında para, istihdam, mal veya hizmet alışverişinde bulunamazlar
 • Habitat’ın yardım sağladığı bireyler üzerinde güçlerini kullanarak cinsel birliktelik kuramazlar

Ek olarak Habitat çalışanları ve bağlı bulunan personelleri;

 • Koruma Politikası ihlallerini önleyen ve Koruma Politikası’nın uygulanmasını teşvik eden bir ortam yaratmaya ve sürdürmeye katkıda bulunmak,
 • Bir Habitat personeli veya ilgili personelin Koruma Politikası ihlaline ilişkin endişe veya şüphelerini uygun personele bildirmek

zorundadırlar.

6. Raporlama

6.1. Güvenlik ihlali nasıl bildirilir

Güvenlikle ilgili endişesi veya şikayeti olan personel hemen bunu bağlı bulunduğu güvenlik yöneticisine bildirmekle yükümlüdür. Eğer personel bağlı bulunduğu güvenlik yöneticisine şikayeti bildirmek istemiyorsa ( örneğin yöneticinin bunu ciddiye almayacağını düşünüyorsa) bunu her hangi yakın bir personele bildirebilir örneğin başka bir üst düzey yöneticiye ya da insan kaynaklarına.

7. Geri Bildirim

Habitat, politika ve prosedüre  ve yasal yükümlülüklere göre raporların ve endişelerin korunmasını takip ederek, politika ihlalinde bulunan personele uygun disiplin önlemlerini uygulayacaktır.

Habitat, resmi bir iç yanıtın (iç soruşturma gibi) yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, personelin veya ilgili personelin neden olduğu zararlardan kurtulanlara destek sağlayacaktır.  Destekle ilgili alınacak kararlar mağdur tarafından yönetilecektir.

8. Gizlilik

Gizliliğin, koruma endişeleri ile uğraşırken sürecin her aşamasında muhafaza edilmesi esastır. Endişe ve sonraki vakıa yönetimi ile ilgili bilgiler ihtiyaç halinde paylaşılmalı ve her zaman güvenli tutulmalıdır.

8.1. İlgili Metinler
 • Davranış Kuralları
 • İk Politikası
 • Şikayet Politikası
 • Raporlama ve yanıt prosedürleri
 • Personel alımında koruma prosedürleri

Uygun olan diğer politikalar

9. Terimler Listesi

9.1. Yardımdan Yararlananlar

Habitat programından doğrudan mal veya hizmet alanlar.  İktidarın kötüye kullanılmasının, STK’nın hizmet ettiği daha geniş topluma da uygulanabileceğini ve aynı zamanda bir güç konumunda olma algısını vererek sömürüyü de içerebileceğini unutmayın.

9.2. Çocuk

18 yaşının altındakiler

9.3. Zarar

Psikolojik, fiziksel ya da özlük haklara yönelik her hangi bir ihlal

9.4. Psikolojik Zarar

Kötü isim çağrısı, sürekli eleştiri, küçümseme, kalıcı utanç, hücre hapsi ve izolasyon gibi aşağılayıcı ve aşağılayıcı muamele de dahil olmak üzere (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) duygusal veya psikolojik istismar

9.5. Cinsel sömürü ve istismara karşı koruma (PSEA)

İnsani ve kalkınma topluluğu tarafından, etkilenen nüfusun personel veya ilgili personel tarafından cinsel sömürünün ve bunun kötüye kullanılmasının önlenmesine atıfta bulunmak için kullanılan terimdir. Terim, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Cinsel Sömürüye ve İstismara Karşı Korunması İçin Özel Önlemler Bülteninden türemiştir. (ST/SGB/2003/13)

9.6. Koruma

Koruma tabiri, insan sağlığını, refahını ve haklarını korumak, kişilerin zarar, istismar ve ihmalden arınmış yaşamalarını sağlamak anlamına gelir.

Bizim sektörümüzde, çocuklar ve risk altındaki yetişkinler de dahil olmak üzere bireyleri, personelimizle veya programlarımızda kurduğumuz temastan kaynaklanan zararlardan korumak anlamına gelmektedir. Donör tanımı aşağıdaki gibidir:

Koruma, özellikle cinsel sömürü, istismar ve tacizin meydana gelmesini önlemek, insanları, özellikle savunmasız yetişkinleri ve çocukları bu zarardan korumak ve zarar meydana geldiğinde uygun şekilde cevap vermek için tüm makul adımları atmak anlamına gelir. Bu tanım, değerlerimizi ilkelerimizi ve kültürümüzü şekillendirir. Söz konusu koruma herhangi bir olası ya da gerçekleşmiş özellikle cinsel amaçlı saldırılara karşı bireylerin zarar görmesinin önlenmesine ve bunlara yanıt verilmesine özel önem verir.

Koruma, programlarımız, ortaklarımız ve personelimiz arasında tutarlı ve istisnasız olarak uygulanır.

Bu koruma, tüm zarar, sömürü ve kötüye kullanım risklerini proaktif olarak tespit etmeyi, önlemeyi ve riskler gerçekleştiğinde müdahale, raporlama ve öğrenme için olgun, hesap verebilir ve şeffaf sistemlere sahip olmayı gerektirir. Bu sistemler bireyi kurtarma yaklaşımlı olmalı ve aynı zamanda suç kanıtlanana kadar suçlananları korumalıdır.

Koruma, bu programlardan yararlanıcıları ve yine bunlardan etkilenen kişileri her şeyin merkezine koyar.

9.7. Cinsel İstismar

‘Cinsel istismar ‘ terimi, ister zorla ister eşitsiz veya zorlayıcı koşullar altında olsun, gerçek ve tehdit altındaki kişiye karşı gerçekleşen cinsel nitelikteki fiziksel saldırı anlamına gelir.

9.8. Cinsel Sömürü

“Cinsel sömürü” terimi, başkalarının cinsel sömürüsünden parasal, sosyal veya politik olarak yararlanma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, cinsel amaçlar için, bir güvenlik açığı oluşması, farklı güç veya güven konumunun kötüye kullanılması veya bunlara teşebbüs edilmesi anlamına gelir. Bu tanım, insan ticareti ve modern köleliği de içerir.

9.9. Mağdur

Sömürülen veya istismar edilen kişidir. “Mağdur” terimi genellikle “kurban” ifadesini tanımlarken kullanılır, çünkü güç, esneklik ve hayatta kalma kapasitesi anlamına gelir, ancak bireyin kendini nasıl tanımlamak istediği kendi seçimidir.

9.10. Risk Altındaki Yetişkin

Bazen savunmasız yetişkin olarak da adlandırılır. Zihinsel ya da diğer sakatlık sebepleri ile yaş ya da hastalık nedeniyle bakıma ihtiyacı olan ya da olabilecek bir kişi; ve kendisine bakamayan ya da kendisini önemli zararlara ya da sömürüye karşı koruyamayan kişidir.