Dijital Dönüşüm

Katılımcı Stratejik Yönetişim

Proje Hakkında

Seçilmiş ve atanmış yerel yöneticilerin, analitik araçların kullanımı konusunda eğitimi yoluyla yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitelerinin geliştirilmesi;
Sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımını sağlayarak, Kent Konseyleri’nin yerel karar alma süreçlerindeki rolünün pekiştirilmesi;
Türkiye’deki 26 yerel yönetimde şeffaflık ve hesap sorulabilirliğin sağlanması için yerel yönetimlere ilişkin mevzuatın uygulanmasının desteklenmesi.

Proje’den Sorumlu Kuruluşlar ve Ana Paydaşlar:

İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Genel Müdürlüğü (MİGM), Proje’nin uygulanmasından ve yönetiminden sorumludur. Kalkınma Bakanlığı Stratejik Planlama Dairesi, Proje’nin özellikle stratejik planlamaya ilişkin faaliyetleri kapsamında bileşen ortağıdır. Merkezi Finans ve İhale Birimi, uygulayıcı kurum olarak, tüm prosedürel konulardan sorumludur. Avrupa Birliği Delegasyonu ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği de Proje kapsamında MİGM ile yakın işbirliği halinde çalışır.

Sorumlu kuruluşların yanı sıra, katkıları Proje’nin başarıyla uygulanması için büyük önem taşıyan paydaşlar arasında; Türkiye Belediyeler Birliği, Vilayetler Hizmet Birliği, Kalkınma Ajansları gibi kuruluşlar ve seçilen 26 pilot kentteki yerel yönetimler ve Kent Konseyleri başta olmak üzere, diğer yerel paydaşlar yer alır.

Proje’nin Bileşenleri:

Bileşen 1: Yerel yönetimlerin stratejik planlama kapasitesinin arttırılması:
Yerel yönetimlerin katılımcı stratejik planlama kapasitelerinin güçlendirilmesi ve verimlilik ve şeffaflığın arttırılması için katılım araçlarını (1. Sosyo-ekonomik gelişmişlik/yoksulluk haritaları, 2. kamu harcamalarının izlenmesi, ve 3. yurttaş memnuniyeti anketlerini) kapsayan bu bileşende, katılımcı analitik araçların geliştirilmesi, ilgili verilerin derlenmesi ve değerlendirilmesi ve proje kapsamında etkin kapasite geliştirilmesi için kritik önem taşıyan ve bir anlamda projenin belkemiğini oluşturan bu katılımcı analitik araçların kullanımı yer alır.

Bileşen 2: Kent Konseyleri’nin verimliliğinin ve etkililiğinin arttırılması:
Kent Konseyleri’nin kapasitesinin güçlendirilmesi yoluyla yerel katılımın geliştirilmesine odaklanan Bileşen 2’deki çalışmalar, kent ölçeğindeki başlıca katılımcı platform olan Kent Konseyi’ni hedefleyerek, daha aktif olmasını ve yerel yönetimden daha iyi hizmetler talep etmesini sağlar. Bileşen 2 kapsamında eğitim programları ve katılımcı analitik araçların kullanımı yoluyla Kent Konseyleri’nin kapasitesinin geliştirilmesi amaçlanır, Kent Konseyleri’nin böylece katılımcı analitik araçların desteğiyle, hizmet tedarikini izlemesi öngörülür.

Bileşen 3: Yerel düzeyde katılımcı karar alma kültürünün geliştirilmesi
Bileşen 3 kapsamında MİGM ile imzalanacak ortak protokolde ortaya konacağı üzere, yerel paydaşların ve kamu yöneticilerinin Kent Konseyi faaliyetlerine katılımını özendirmek amacıyla bir farkındalık geliştirme kampanyası başlatılır, yerel yönetimlerin stratejik planlarını ve bunların uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek üzere özel çalışmalar yürütülür. Bu bileşende, diğer iki bileşenin çabaları bir araya gelir. Bileşen 1 yerel yönetimlerin katılımcı stratejik planlama kapasitesini arttırmaya odaklanırken, Bileşen 2 Kent Konseyleri’nin işleyişine yöneliktir. Bileşen 3 ise diğer iki bileşen arasında ortaklık ve diyalog kurma, yani köprü kurma kültürü ve birlikte çalışmanın yararlarına ilişkin bir farkındalık ekler. Hem yerel yönetimlerin hemşerilere karşı şeffaflığını, hem de hemşerilerin katılımını arttırma hedefi gütmektedir.

  • VNG International (Hollanda)
  • TEPAV
  • WYG International
  • WYG Türkiye
  • Habitat Derneği

2011 – 2013 (27 ay)

Projenin hedef kitlesini, 18-30 arası farklı sosyal gruplardan gençler ve yerel karar alıcılar oluşturmaktadır.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Bingöl, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, İstanbul/Kartal, İzmir/Bornova, Kayseri, Kırklareli, Manisa, Muş, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Trabzon.