İnsan Kaynakları

İK Politikası

Habitat Derneği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşmak için dijital dönüşüm, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ve girişimcilik olmak üzere üç alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu programlar altında çok paydaşlı ortaklıklarla bütün Türkiye’de ve komşu ülkeler ile Avrupa bölgesinde projeler uygulamakta, küresel süreçleri takip ederek bilgi akışı ve etkileşimi kolaylaştırarak, politika belgelerine katkı koymakta ve gönüllülük kültürünü yaymaktadır.

 

İNSAN KAYNAKLARI VE İŞE ALMA SÜRECİ

Habitat, kuruluşundan bu yana çalışmalarında yeni yöntemler, yenilikçi çalışma modelleri ve ortamları ile dinamik ve genç yapısı sayesinde alanında fark yaratmayı hedeflemektedir.

 

AMAÇ

Habitat Derneği’nin gerekli, nitelikli ve istenilen sayıda insan kaynağının oluşturulması, personelin gerekli ve sürekli olarak eğitilmesinin sisteminin kurulmasıdır.

 

KAPSAM

Bu prosedür İnsan Kaynakları Yönetimi’ne yönelik, personel talep etme, seçme, işe alım, oryantasyon, gerekli eğitimler, performans değerlendirmesi, işten ayrılma, idari işler ve faaliyetleri kapsar.

 

Ayrıca yasalara göre çalışanın ve Habitat’ın haklarını koruyan uygulamalar geliştirerek derneğin misyon, vizyon ve değerlerine uygun personel ve çalışma ortamı sağlamak ve Habitat çalışmalarına uygun kişilerin, doğru zamanda doğru göreve yerleştirilmesi, gerekli ise görev değişikliklerine gidilmesini sağlamak da bu prosedürün kapsamındadır.

 

SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün yürütülmesi ve takibi İnsan Kaynakları ekibi sorumluluğundadır.

 

UYGULAMA

Personel İhtiyacının Tespiti

 • İş yükü artışı,
 • Yeni geliştirilen projeler, ortaklıklar
 • İşten ayrılmalar
 • Çalışma alanı değişiklikleri
 • Emeklilik, Ölüm,
 • Maluliyet

İş Başvurusu ve Seçme

Ortaya çıkan personel ihtiyacı; ilgili proje koordinatörü tarafından Personel Talep Formu oluşturularak İK birimine iletilir, İK biriminin uygun bulması durumunda yönetim kuruluna sunar.

 

Yönetim kurulu formu değerlendirir ve onayı ile işe alım süreci başlatılır.

 

İhtiyaca uygun personel aşağıdaki yöntemler ile araştırılır:

 

Öncelikle varsa daha önceden ik@habitatdernegi.org adresinden alınmış başvurular değerlendirilir.

 

İhtiyaca uygun olarak hazırlanan iş başvuru formu ile https://www.habitatdernegi.org/ik adresinden başvurular alınır.

 

İlgili İK siteleri vasıtasıyla uygun adaylar veri tabanlarında aranır, uygun bulunanlar değerlendirmeye alınır.

 

Gizlilik ilkelerine ters düşmemek şartı ile aranan personel özellikleri ile yakın çevreye bildirilir.

 

Personel Seçimi ve Mülakat

Gelen başvurular ilgili Proje Koordinatörü tarafından elenerek uygun bulunan adaylar Habitat iK ekibi ile birlikte değerlendirilir ve nihai adayların listesi çıkartılarak adaylar mülakata çağırılır.

 

Yapılan Mülakat sonucunda Aday Değerlendirme Formu doldurulur ve elemeyi geçen adaylar için referans kontrolü yapılır.

 

Seçilen aday ve/veya adayların bilgi ve listesi yönetim kuruluna verilir. Yönetim kurulunun onayının ardında ilgili adayların işe alım süreci başlatılır.

 

İşe Alım İşlemleri

İşe alınmasına karar verilen adaya işe kabul edildiği, işe başlama tarihi ve gerekli evraklar Habitat iK ekibi tarafından bildirilir. Aday işe başlamadan önce bu evrakları eksiksiz hazırlamakla ve Habitat iK ekibine teslim etmekle yükümlüdür.

 

Evraklarını hazırlayan ve Habitat iK ekibine teslim eden adayın yasal işe giriş işlemleri tamamlanır ve işe başlatılır. Aynı gün özlük dosyası oluşturulur.

 

Oryantasyon Eğitimi

İşe yeni başlayan çalışanın, işyerine ve görevine kısa zamanda uyum sağlaması için en kısa sürede oryantasyon eğitimi verilir.

 

Oryantasyon programında Habitat Derneğinin kısa tanıtımı, organizasyon yapısı, çalışanların uymaları gereken kurallar ve çalışma esasları, çalışanın görevi ile ilgili konuların aktarımı yapılır.

 

Habitat iK ekibinin belirleyeceği konularda eğitimler düzenlenir ve belirlenen personellerin bu eğitimleri alması Habitat iK ekibinin sorumluluğundadır.

 

Özlük Dosyası

 • Başvuru Formu
 • Özgeçmiş
 • Sağlık Raporu
 • İkametgâh
 • İş sözleşmesi
 • İşe giriş bildirgesi
 • Aylık zaman çizelgesi (Çalıştığı süre boyuncu aylık doldurulur.)
 •  

Personel Talep Formu

 • Seyahat engelinin bulunmaması
 • Askerliğini tamamlamış veya en az 3 yıllık tecilli
 • Tercihen İngilizce bilmesi
 • Tercihen Sivil Toplum Kuruluşu çalışmalarında deneyim sahibi olmak
 • Öğrenmeye açık
 • Öz güven sahibi
 • Ekip çalışmasında uyumlu
 •  

Çalışan Profilimiz

 • Ekip çalışmasında uyumlu
 • Adalet duygusu ile hareket eden
 • Özgüven sahibi
 • Barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı,
 • İnsan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen
 • Yenilikçi, dinamik, toplumsal sorunlara duyarlı, idealist
 •  

Öğrenim Durumu

Personelin çalışacağı göreve göre değişiklik göstermektedir.

 

Performans Değerlendirme Sistemimiz

Performans değerlendirmesi hem Habitat çalışmalarını hem de personelin kendisini ileri taşıyabilecek, ölçümlenebilir ve somut hedeflerin üst seviyede belirlenmesi ve dönemler halinde objektif olarak değerlendirilmesi ve ilgili birime raporlanması esasına dayanır.

 

Çalışma Saatleri

Çalışmalarımız aksi bir karar alınmadıkça hafta içi 10:00-18:00 arasındadır. Günlük toplam 8 saat ile sınırlıdır.

 

Hafta sonları mesai dışındadır. Ancak proje çalışmaları, toplantı vs gibi sebeplerle hafta sonu çalışan personel haber vermek suretiyle izleyen hafta içi bir gün izin kullanabilmektedir.

 

Yıl içerisinde 5 defadan fazla raporsuz izin isteyen personelin işe gelmediği gün sayısı yıllık izinden düşer.

 

Ücret Politikası & Ücret sistemi

Habitat ücret politikası olarak; geliştirilen proje dokümanlarına uygun ve bir Sivil Toplum kuruluşu olmanın gerekliliği olarak harcanacak olan her bir kuruşun doğru ve amacına uygun olarak kullanılmasına yönelik iyi bir planlama ile yönetim kurulunca belirlenir.

 

Ücretler, bireyler yerine görev bazlı ve performans değerlendirme sistemine uygun olarak değerlendirildiği gibi benzer pozisyondaki görevler için güncel piyasa karşılaştırılması da esas alınır.

 

Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi de yüksek ve düşük performanslı çalışanların objektif kriterlere göre tespit edilmesini sağlayarak, ödüllendirme sistemleri vasıtası ile bu amaca destek olmaktadır.

 

Tazminat Politikası

Kıdem ve ihbar tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlendiği şekilde, Habitat ile ilişiği kanununun tazminat ödenmesini öngördüğü gerekçelerle kesilen kişilere ödenir. Tazminatların hesaplanmasında, yine yasada düzenlendiği üzere, kişinin kıdemi, ücret ve sair hakları, yasal tazminat limitleri gibi kriterler göz önünde bulundurulur.